Home 2017.01.07 – 05 – Queen’s Quest (Io Shirai, HZK & Momo Watanabe) vs. Oedo Tai (Kyoko Kimura, Kagetsu & Viper)