Home 2017.02.11 – 04 – Jungle Kyona, Hiroyo Matsumoto & Konami vs. Kairi Hojo, Yoko Bito & Hiromi Mimura