Home 2017.02.18 – 05 – Jungle Kyona, Hiroyo Matsumoto & Kaori Yoneyama vs. Kairi Hojo, Yoko Bito & Natsuko Tora