Home 2017.03.09 – 03 – Midnight Angel (Io Shirai) & Minoru Suzuki vs. KAI & Black Midnight Devil (Kaori Yoneyama)