Home 2017.03.09 – 05 – Kairi Hojo, Konami & Yoko Bito vs Jungle Kyona, Hiromi Mimura & Aoi Kizuki