Home 2017.10.01 – 02 – Shiki Shibusawa vs. Xia Brookside