Home 2017.11.19 – 02 – Team Jungle (Jungle Kyona, Natsuko Tora & Kaori Yoneyama) vs. Starlight Kid, Konami & Shiki Shibusawa