Home 2017.11.25 – 05 – Queen’s Quest (Io Shirai, HZK, Momo Watanabe & AZM) vs. Oedo Tai (Kagetsu, Hana Kimura, Kris Wolf & Sumire Natsu)