Home 2017.12.22 – 05 – Io Shirai & Yoko Bito vs. HZK & Jungle Kyona