Home 2018.01.03 – 01 – Ruaka vs. Shiki Shibusawa vs. Hanan