Home 2018.01.06 – 03 – Rachael Ellering, Miranda & Nicole Savoy vs. Jungle Kyona, Kaori Yoneyama & Natsuko Tora