Home 2018.01.21 – 01 – Hanan, Starlight Kid & Shiki Shibusawa vs. Hiromi Mimura, Konami & Ruaka