Home 2018.01.21 – 02 – Jungle Kyona, Natsuko Tora & Kaori Yoneyama vs. Nicole Savoy, Miranda & Xia Brookside