Home 2018.01.28 – 05 – Queen’s Quest (HZK, Viper & Io Shirai) vs. Oedo Tai (Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu) (Artists of Stardom Titles)