Home 2018.02.18 – 01 – Ruaka, Hanan & Shiki Shibusawa vs. Konami & Kaori Yoneyama