Home 2018.04.14 – 03 – Jungle Kyona, Natsuko Tora & Natsumi vs. Kaori Yoneyama, Konami & Ruaka